ย้ายบ้าน 引っ越し

【Tags】: 

กะทิย้ายบ้านแล้วค่ะ กังวลนิดหน่อย แต่คิดว่าจะได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นค่ะ
Kati yaay baan leeo la gangwon nidnoy tee kid waa ja day patanaa tuwaeng maak kun ka

引っ越しました。不安もありますが、きっと自分の成長につながると思います。
ひっこしました。ふあん も あります が、きっと じぶん の せいちょう に つながる と おもいます。

【Vocab】: 

・ย้ายบ้าน yaay baan(引っ越す hikkosu)
・กังวล gangwon(不安 fuan)
*も mo(ก็ goo)
*あります arimasu(มี mii)
・นิดหน่อย nidnoi(少し sukoshi)
・แต่ tee(が ga)
*きっと kitto(≒ หวังว่า คืดว่า)
・คิดว่า kid waa(~と思います ~to omoimasu)
・จะได้ ja dai(~できる ~dekiru)
・พัฒนา patanaa(成長 seicho / 発展 hatten)
・ตัวเอง tuwaeng(自分 jibun)
・มากขึ้น maak kun(更に sarani)
*つながる tsunagaru(นำ nam)

⇐PREV / NEXT⇒