คิดเลข 計算

【Tags】: 
【Vocab】: 

・คิดเลข kidleek(計算 keisan)
・บวก buwag(足す tasu)
・ลบ lob(引く hiku)
・คูณ kuun(掛ける kakeru)
・หาร haan(割る waru)
・เศษ1ส่วน2 seet nung swan song(二分の一 ni bun no ichi)
・2เท่า song tao(二倍 ni bai)
・0จุด2 suun jud soong(0点2 rei ten ni)

【Others】: 

・ตัวเลข tuwaleek(数字 suuji)
0 ศูนย์ suun(〇 zero)
1 หนึ่ง nung(一 ichi)
2 สอง soong(二 ni)
3 สาม saam(三 san)
4 สี่ sii(四 yon)
5 ห้า haa(五 go)
6 หก hok(六 roku)
7 เจ็ด jet(七 nana)
8 แปด paet(八 hachi)
9 เก้า gaao(九 kyuu)
10 สิบ sip(十 juu)

⇐PREV / NEXT⇒