ร้านซูชิสายพาน 回転寿し

【Tags】: 

วันนี้กะทิไปกินซูชิที่ร้านซูชิสายพานกับเพื่อน คิดถึงซูชินานมาก กินอะไรก็จานละแค่100เยน ถูกและอร่อยมากค่ะ
wannii Kati pai gin suushi tii raan suushi saay paan gap puan kid tung suushi naan maak gin arai goo jaan la kee nung rooy yen tuug le aroi maak ka

今日は友達と回転寿司でお寿司を食べました。ずっとお寿司が食べたかったんです。どれでも1皿100円で、安くてとてもおいしかったです。
きょう は ともだち と かいてんずし で おすし を たべました。ずっと おすし が たべたかった んです。どれでも ひとさら ひゃく えん で、やすくて とても おいしかった です。

【Vocab】: 

・วันนี้ wan nii(今日 kyou)
・ไป กิน pai gin(食べに行く tabe ni iku)
・ซูชิ suushi(お寿司 osushi)
・ที่ tii(〜で 〜de)
・ร้าน raan(店 mise)
・ซูชิสายพาน suushi saay paan(回転寿し kaiten zushi)
・กับ gap(と to)
・เพื่อน puan(友達 tomodachi)
・คิดถึง kid tung(恋しい koishii)
・นาน มาก naan maak(≒ずっと zutto)

・กิน gin(食べる taberu)
・อะไรก็ arai goo(どれでも doredemo/なんでも nandemo)
・จาน jaan(皿 sara)
・ละ la(〜につき 〜ni tsuki9)
*จาน ละ jaan la(1皿 hito sara)
・แค่ kee(たったの tattano)
・100เยน nung rooy yen(100円 hyaku en)
・ถูก tuug(安い yasui)
・และ le(そして soshite)
・อร่อย arooi(おいしい oishii)
・มาก maak(とても totemo)

⇐PREV / NEXT⇒