เซ็นทรัลโคราช Central Korat

【Tags】: 

ไปเซ็นทรัลโคราชที่เพิ่งเปิดใหม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะ!
先週オープンしたてのセントラル・コラートに行ってきました!
せんしゅう オープン したて の セントラル・コラート に いって きました!

ตั้งใจจะไปซื้อกระเป๋าแบบแบรนด์เนม
意を決してブランドのバッグを買いに行くつもりでしたが、
い を けっして ブランド の バッグ を かいに いく つもり でしたが、

แต่สิ่งที่ได้กลับมาจริงๆคือครีมนวดผมและขนมชูครีม555
買って帰ってきたのはリンスとシュークリーム笑
かって かえって きた の は リンス と シュークリーム笑

มีของทุกอย่างมากมาย
なんでも充実していましたが、
なんでも じゅうじつ していましたが、

แต่ว่ามันไกลจากบ้านไปหน่อยค่ะ
ちょっと家から遠いのが難点です。
ちょっと いえ から とおい の が なんてん です。

【Vocab】: 

・ไป pai(行く iku)
・เซ็นทรัลโคราช sentan korat(セントラル・コラート sentoraru koraato)
・เพิ่ง pə̂ng(〜たて 〜tate / 〜た ばかり 〜ta bakari)
・เปิด pəəd(オープン oopun / 開く aku)
・ใหม่ mai(新しく atarashiku)
・เมื่อ mua(〜の時 〜no toki)
・อาทิตย์ที่แล้ว aatit tii leeo(先週 senshu)

・ตั้งใจจะ〜 tangjai ja〜(≒意を決して i o kesshite)
・ไปซื้อ pai suu(買いに行く kai ni iku)
・กระเป๋า grapao(バッグ baggu)
・แบบ beeb(〜のような 〜no youna)
・แบรนด์เนม bren neem(ブランド burando)
*〜つもり tsumori(คิดว่าจะ〜 kid waa ja〜)

・แต่ tee(〜が 〜ga)
・สิ่ง sing(物 mono)
・ได้กลับมา day glab maa(≒買って帰って来た katte kaette kita)
・จริงๆ jingjing(実際に jissai ni)
・คือ kuu(〜は 〜wa)
・ครีมนวดผม kreem nuwad pom(リンス rinsu)
・และ le(と to)
・ขนมชูครีม kanom shuu kreem(シュークリーム shuukuriimu)

・มี mii(ある aru)
・ของ kong(物 mono)
・ทุกอย่าง tuk yaang(なんでも nandemo)
・มากมาย maakmaay(たくさん takusan)
*充実 juujitsu(≒เพียงพอ)

・มัน man(それ sore)
・ไกล glai(遠い tooi)
・จาก jaag(〜から 〜kara)
・บ้าน baan(家 ie)
・ไปหน่อย pai noy(ちょっと〜過ぎる chotto 〜sugiru)
*難点 nanten(ข้อเสีย koo sia)

⇐PREV / NEXT⇒