สอบผ่านระดับPre-2nd タイ語検定準2級合格!!

【Tags】: 

เย้ๆ อยู่ไทยมา2ปีครึ่งแล้วก็ได้สอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาไทยเตรียมระดับที่2(Pre-2nd)ค่ะ!! ปีที่แล้วคิดว่าจะเป็นไปไม่ได้แน่ แต่ในที่สุด"เป็นไปไม่ได้" กลับกลายเป็น"เป็นไปได้" เป้าหมายต่อไปคือ พยายามสู้ต่อจนกว่าจะผ่านระดับที่2ซึ่งคิดว่ายากมากสำหรับตอนนี้ แต่หวังว่าจะต้องเอาชนะคำว่า"เป็นไปไม่ได้"ให้ได้อีกครั้งค่ะ
yeeyee yuu thai maa soong pii krung leeo goo dai soob paan gaan soob wad radap paasaa thai triam radap tii soong ka!! pii tii leeo kid waa ja pen pai mai dai nee tee nai tiisud “pen pai mai dai" glab glaay pen “pen pai dai” paomaay too pai kuu payaayaam suu too jongwaa ja paan radap tii soong sung kid waa yaak maak samrap toon nii tee wang waa ja tong ao chana kam waa ”pen pai mai dai” hai dai iig krang ka

タイに来て2年半、タイ語検定準二級に合格しました!! 去年は絶対不可能だと思っていましたが、「不可能」が「可能」になりました。この先の目標は二級を合格するまで挑戦し続ける事です。二級は現時点ではとても難しいですが、次回も「不可能」を乗り越えられたらと思います。
タイ に きて にねんはん、タイご けんてい じゅん にきゅう に ごうかく しました!! きょねん は ぜったい ふかのう だと おもっていましたが、「ふかのう」が「かのう」に なりました。このさき の もくひょう は にきゅう を ごうかく する まで ちょうせん しつづける こと です。にきゅう は げんじてん では とても むずかしい ですが、じかい も「ふかのう」を のりこえ られたら と おもいます。

【Vocab】: 

・เย้ๆ yeeyee(やったー yattaa)
・อยู่ yuu(いる iru)
・ไทย thai(タイ thai)
・มา maa(来る kuru 〜してきた ~shite kita)
・ปี pii(年 toshi)
・ครึ่ง krung(半 han)
・ได้ dai(可能系)
・สอบผ่าน soob paan(合格 goukaku)
・การสอบวัดระดับภาษาไทย gaan soob wad radap paasaa thai(タイ語検定 taigo kentei)
・เตรียมระดับที่2(pre-2nd) triam radap tii soog(準二級 jun nikyuu)

・ปีที่แล้ว pii tii leeo(去年 kyonen)
・คิดว่า kidwaa(〜と思う 〜to omou)
・เป็นไปไม่ได้ pen pai mai dai(不可能 fukanou)
・แน่ nee(絶対 zettai)

・แต่ tee(〜が 〜ga)
・ในที่สุด nai tiisud(最終的に saishuutekini)
・กลับกลาย glabglaay(〜になる 〜ninaru)
・เป็นไปได้ pen pai dai(可能 kanou)

・เป้าหมาย paomaay(目標 mokuhyou)
・ต่อไป toopai(この先 konosaki)
・คือ kuu(〜は 〜wa)
・พยายาม payayaam(挑戦する chousen suru)
・สู้ suu(戦う tatakau)
・ต่อ too(〜続ける 〜tsuzukeru)
・จนกว่า jon gwaa(〜するまで 〜suru made)
・ระดับที่2 radap tii soong(二級 nikyuu)

・ซึ่ง sung(解説関係代名詞)
・ยาก yaak(難しい muzukashii)
・มาก maak(とても)
・สำหรับ samrap(〜にとって 〜ni totte)
・ตอนนี้ toonnii(今 ima/ 現時点 genjiten)

・หวังว่า wang waa(〜たらと思う 〜tara to omou)
・จะต้อง〜ให้ได้ ja tong〜haidai(絶対 zettai)
・เอาชนะ ao chana(≒乗り越える nori koeru)
・คำ kam(言葉 kotoba)
・อีกครั้ง iig krang(もう一度 mou ichido)
*次回 jikai(ครั้งหน้า krang naa)

【Others】: 

background credit: allvectors.com

⇐PREV / NEXT⇒