การแสดงช้าง ぞうさんショー

【Tags】: 

วันนี้เราไปดูการแสดงช้างค่ะ ช้างทำได้ทุกอย่างฉลาดมากๆ!
... แต่น่ากลัวนิดหน่อยค่ะ

今日わたしたちはゾウのショーを見に行きました。
ゾウはなんでもできてとても賢い!...でもちょっとこわかったです。
kyou watashitachi wa zou no shoo wo miniikimashita.
zou wa nandemo dekite totemo kashikoi! ...demo chotto kowakatta desu.

【Vocab】: 

・วันนี้ ワンニー (今日 kyou)
・เรา ラオ (わたしたち watashitachi)
・ไปดู パイドゥー (見に行く miniku)
・การแสดง ガンサデーン (ショー shoo)
・ช้าง チャーン (ゾウ zou)
・ทำได้ タムダイ (〜できる 〜dekiru)
・ทุกอย่าง トゥクヤン (なんでも nandemo)
・ฉลาด チャラーッ (賢い kashikoi)
・มาก マーク (とても totemo)
・แต่ テー (でも demo)
・น่ากลัว ナーグワ (こわい kowai)
・นิดหน่อย ニッノイ (ちょっと chotto)

⇐PREV / NEXT⇒