สอบภาษาไทยระดับที่2 タイ語検定2級

【Tags】: 

ไม่ได้โพสต์ครึ่งปีแล้ว แต่ดีใจที่ตั้งแต่วันนี้กะทิจะมีอิสระมากขึ้น เมื่อวานไปสอบภาษาไทยระดับที่2ที่กรุงเทพ ตั้งใจเรียนมาหลายเดือนแล้ว แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นอย่างที่คาดไว้
もう半年(はんとし)も投稿(とうこう)してませんでしたが、昨日(きのう)やっとバンコクでのタイ語(たいご)検定(けんてい)二級(にきゅう)が終わっ(おわっ)たので今日(きょう)から自由の身(じゆうのみ)になりました。何ヶ月(なんかげつ)もがんばって勉強(べんきょう)をしてきましたが、最終的(さいしゅうてき)には予想外(よそうがい)の展開(てんかい)となりました笑

การสอบรอบนี้ยากกว่าข้อสอบเก่าที่เรียนมา แค่เฉพาะเนื้อหาก็ยากมากแล้วแต่จำนวนข้อสอบก็เพิ่มขึ้น ทำให้มีเวลาไม่พอ แต่ก็รู้สึกไม่เสียใจอะไรเพราะได้ทุ่มเทสุดความสามรถแล้วค่ะ
今回(こんかい)の試験(しけん)は勉強(べんきょう)してきた過去問(かこもん)より難しく(むずかしく)、内容(ないよう)が難しい(むずかしい)のはもちろん、問題数(もんだいすう)も増え(ふえ)ていたので時間(じかん)も足り(たり)ませんでした。でも、ベストを尽くし(つくし)たので悔い(くい)はありません。

พยายามคิดบวกว่า สิ่งที่ตั้งใจเรียนมาสำคัญกว่าผลที่ได้ เพราะความรู้ที่ได้ติวมาไม่ใช่สิ่งที่เราอยู่เฉยๆแล้วจะรู้เอง แต่ต้องดูข่าว อ่านหนังสือพิมพ์บ่อยๆ ต้องฝึกเขียนเยอะๆ แต่งประโยคยาวๆ และต้องรู้วัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง
この試験(しけん)に向け(むけ)て勉強(べんきょう)してきた事(こと)は、ただただ普通(ふつう)に生活(せいかつ)をして身につく(みにつく)ことではなく、習慣的(しゅうかんてき)にニュースを見(み)たり新聞(しんぶん)を読ん(よん)だり、書く(かく)ことや長い(ながい)文章(ぶんしょう)をつくる練習(れんしゅう)、そしてタイの文化(ぶんか)をより深く(ふかく)知る(しる)必要(ひつよう)があるものでしたので、結果(けっか)よりも過程(かてい)が大事(だいじ)だと前向き(まえむき)に考え(かんがえ)ています笑

สอบเสร็จแล้วก็ได้ไปเที่ยวในกรุงเทพ เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกๆ ได้เป็นรางวัลให้ตัวเองค่ะ
試験後(しけんご)は自分(じぶん)へのご褒美(ごほうび)にバンコクで遊ん(あそん)で、また新しい(あたらしい)刺激(しげき)に触れる(ふれる)事(こと)ができました。

 

【Vocab】: 

・โพสต์ poos(投稿 toukou)
・ครึ่งปี krung pii(半年 hantoshi)
・มีอิสระมากขึ้น mii isara maak kun(≒自由の身になる jiyuu no mi ni naru)
・สุดท้าย sud taay(最終的に saishuu teki ni)
・ไม่เป็นอย่างที่คาดไว้ mai pen yaang tii kaad way(≒ 予想外の展開となる yosougai no tenkai to naru)

・ข้อสอบเก่า koo soob gao(過去問 kakomon)
・มีเวลาไม่พอ mii welaa mai poo(時間が足りない jikan ga tarinai)
・รู้สึกไม่เสียใ ruusuk mai sia jai(悔いはない kui wa nai)
・ทุ่มเทสุดความสามร tumtee sud kwaam saamaat(ベストを尽くす besuto o tsukusu)

・คิดบวก kid buwag(前向きに考える maemuki ni kangaeru)
*過程 katei(กระบวนการ)
・ผล pon(結果 kekka)
・ความรู้ kwam ruu(知識 chishiki)
・อยู่เฉยๆ yuu cheey cheey(≒ただただ普通に生活をして tadatada futsuu ni seikatsu o shite )
*習慣的に shuukan teki ni(ทำประจำ tam prajam)
・ดูข่าว duu kaao(ニュースを見る nyuusu o miru)
・อ่านหนังสือพิมพ์ aan nang suu pim(新聞を読む shinbun o yomu)
・ฝึกเขียน fuk kian(書く事を練習する kaku koto o renshu suru)
・แต่งประโยคยาวๆ teng prayook yaao yaao(長い文章をつくる nagai bunsho o tsukuru)
・รู้วัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง ruu watanatanm tahi yaang luksung(タイの文化を深く知る tai no bunka o fukaku shiru)

・เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งแปลกๆ joa sing mai mai sing pleeg pleeg(≒新しい刺激に触れる atarashii shigeki ni fureru)
・รางวัลให้ตัวเอง raang wan hai tuwa eng(自分へのご褒美 jibun e no gohoubi)

⇐PREV / NEXT⇒