• ทำไม どうして
  • วันลอยกระทง 2015 ロイクラトン
  • ไปลาวมา ラオスへ行って来ました
  • เพิ่ง 〜したばかり
  • ระดับขั้น 程度を表す
  • (6) คำภาษาไทยที่สั้นๆ 短すぎるタイ語
  • 〜เกินไป 〜すぎる
  • HALLOWEEN!ร่างกายมนุษย์ 人体
  • ที่สุดในโลก 世界で一番
  • เป็นยังไงบ้าง どうですか?

Pages