• สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 日本語能力試験
  • มากกว่า 〜よりたくさん
  • น่ากลัว 怖そう
  • ทำไม どうして
  • วันลอยกระทง 2015 ロイクラトン
  • ไปลาวมา ラオスへ行って来ました
  • เพิ่ง 〜したばかり
  • ระดับขั้น 程度を表す
  • (6) คำภาษาไทยที่สั้นๆ 短すぎるタイ語
  • 〜เกินไป 〜すぎる

Pages