(5) 1ปีผ่านไปที่อยู่เมืองไทย タイ語一年生

【 ↓ ↓ Study More ♪ ٩( 'v' )و ↓ ↓ 】: 

1ปีผ่านไปหลังจากที่กะทิอยู่เมืองไทย กะทิคิดว่าตอนนี้ภาษาไทยของกะทิดีขึ้นในระดับเดียวกับเด็กป.1
ในเพจนี้แว่นตาคุงช่วยแปลเป็นไทยค่ะ
nɯng pii phaan pai langjaag thii kathi yuu muang thai kathi khid waa ton nii phaasaa thai khong kathi dii khun nai radap diaw gap dek poo nɯng
nai pheej nii wɛ̂ntaa khung chuay plɛɛ pen thai ka

タイに来て1年が経ちました。タイ語は小学一年生レベルまで成長したと思います。
この翻訳はタイ人のウェンター君に助けてもらっています。
tai ni kite ichi nen ga tachimashita. tai go wa shougaku ichinensei rebreru made seichou shita to omoimasu.
kono honyaku wa tai jin no wentaa kun ni tasukete moratte imasu.

【Vocab】: 

・1ปี nɯng pii(一年 ichinen)
・ผ่านไป phaan pai(経つ tatsu)
・หลังจาก langjaag(〜してから 〜shitekara)
・อยู่ yuu(住む sumu)
・เมืองไทย muang thai(タイ tai)
・คิด ว่า khid waa(思う omou)
・ตอนนี้ ton nii(今 ima)
・ภาษาไทย phaasaa thai(タイ語 taigo)
・ดีขึ้น dii khun(上手になる jouzuninaru ≒ 成長する seichousuru)
・ระดับ radap(レベル reberu)
・เดียวกับ diaw gap(〜と同じように 〜to oanji youni)
・ป.1 dek poo nɯng(小学一年生 shougaku ichi nennsei)

・แว่นตา wentaa(眼鏡 magane)
・ช่วย chuay(助ける tasukeru)
・แปล plɛɛ(翻訳 honyaku)

นอกจากสอนภาษาญี่ปุ่นแล้ว กะทิก็คุยเรื่องทั่วไปกับนักเรียนได้ด้วย ก็เลยสนิทกับนักเรียนมากขึ้น
nɔɔk jaak sɔɔn phaasaa yiipun lɛɛw kathi gɔɔ khuy rɯ̂ang thuapai gap nagrian dai duay gɔɔ ləəy sanit gap nagrian maak khun

学校では日本語を教えるだけじゃなく、雑談もできるようになりました。雑談があったほうが生徒と仲良くなれます。
gakkou de wa nihongo wo oshieru dake janaku, zatsudan mo dekiru youni narimashita. zatsudan ga atta houga seito to nakayoku naremasu.

【Vocab】: 

・นอกจาก nɔɔk jaak(以外 igai ≒ 〜だけじゃなく 〜dakejanaku)
・สอน sɔɔn(教える oshieru)
・ภาษาญี่ปุ่น ohaasaa yiipun(日本語 nihongo)
・ก็〜ด้วย gɔɔ〜duay(〜も 〜mo)
・คุย khuy(話す hanasu)
・เรื่อง rɯ̂ang(話 hanashi)
・ทั่วไป thuapai(一般的な、普通の)
・เรื่องทั่วไป rɯ̂ang thuapai(≒ 雑談 zatsudan)
・กับ gap(〜と 〜to)
・นักเรียน nagrian(生徒 seito)
・ได้ dai(できる dekiru)
・ก็เลย gɔɔ ləəy(なので nanode)
・สนิท sanit(仲良く nakayoku)
・มากขึ้น maak khun(もっと motto)
*〜ほうが 〜houga(ดีกว่า dhii gwaa)

ตอนไปซื้อของ ก็เข้าใจที่แม่ค้าพูดเกือบทั้งหมด
tɔɔn pai sɯɯ khɔɔng gɔɔ khaochai thii mɛɛ khaa phud gɯ̀ab tangmod

買い物の時、お店のおばちゃんが言っている事もほとんどわかるようになりました。
kaimono no toki, omise no obachan ga itteiru koto mo hotondo wakaru you ni narimashita

【Vocab】: 

・ตอน tɔɔn(〜のとき 〜notoki)
・ไปซื้อของ pai sɯɯ khɔɔng(買い物 kaimono)
・เข้าใจ khaochai(わかる wakaru)
・แม่ค้า mɛɛ khaa(物を売る女性 ≒お店のおばちゃん omise no obachan)
*お店 omise(ร้าน raan)
・ที่〜พูด thii〜phud(≒言っていること itteirukoto)
・เกือบ gɯ̀ab(ほとんど hotondo)
・ทั้งหมด tangmod(全部 zenbu)

แต่เวลาคุยในเรื่องที่ยากๆ กะทิก็จะไม่เข้าใจและจะรู้สึกเหมือนตัวกำลังเล็กลงไปเรื่อยๆ
หวังว่าในปีหน้า กะทิจะเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นค่ะ
tɛ̀ɛ weelaa khuy nai rɯ̂ang thii yaak yaak kathi gɔɔ ja mai khaochai lɛɛ ja rusuk muan tua gamlang lek long pai rɯ̂ay rɯ̂ay
wang waa nai pii naa kathi ja khaochai phaasaa thai maak khun

でも難しい話になると全然わからないので縮こまります... 来年はもっと話せるようになるといいな。
demo muzukashii hanashi ni naruto zenzen wakaranai node chijikomarimasu… rainen wa motto hanaseru youni naru to iina.

【Vocab】: 

・แต่ tɛ̀ɛ(でも demo)
・เวลา weelaa(〜の時 〜no toki)
・เรื่อง rɯ̂ang(話 hanashi)
・ยากๆ yaak yaak(難しい muzukashii)
・ไม่ เข้าใจ mai kaochai(わからない wakaranai)
*全然わからない zenzen wakaranai(ไม่เข้าใจเลย)
・และ lɛɛ(そして soshite)
・รู้สึกเหมือน rusuk muan(〜のように感じる 〜noyouni kanjiru)
・ตัว tua(体 karada)
・เล็ก lek(小さい chiisai)
・เล็กลงไป lek long pai(小さくなって行く chiisaku natte iku ≒ 縮こまる chijikomaru)
・เรื่อยๆ rɯ̂ay rɯ̂ay(だんだん dandan)

・หวังว่า wang waa(〜といいな 〜to iina)
・ปีหน้า pii naa(来年 rainen)