บางครั้ง 時々

【Tags】: 
บางครั้งก็รู้สึกไม่รู้จะต้องอยู่ในประเทศไทยทำไม แต่ตอนนี้พูดภาษาไทยได้ขนาดนี้ ไม่อยากทิ้ง อยากทำงานที่ใช้ภาษาไทยตลอดไป และในหัวใจลึกๆ ยังรักประเทศไทยค่ะ
baangkrang goo ruusuk mai ruu ja tong yuu nai prateet thai tam mai tee toon nii puud paasaa thai daay kanaad nii mai yaak ting yaak tam ngaan tii chai paasaa thai taload pai le nai huwajai lukluk yang rag prateet thai ka
 
今でもまだタイにいる意味を、時々失いそうになります。でも、ここまでタイ語を話せるようになったので無駄にしたくない、この先もずっとタイ語を使う仕事をしたいです。そして心の奥では、まだタイが好きです。 
いまでも まだ タイ に いる いみ を、ときどき うしない そうに なります。でも、ここまで タイご を はなせる ようになった ので むだ に したくない、このさき も ずっと タイご を つかう しごと を したいです。そして こころ の おく では、まだ タイ が すきです。
【Vocab】: 

*今でもまだ~ ima demo mada(ตอนouhก็ยัง tonnii go yang~)
・บางครั้ง baang krang(時々 tokidoki)
・รู้สึก ruusuk(感じる kanjiru)
・ไม่รู้ mai ruu(わからない wakaranai)
・ต้อง tong(~なければならない nakereba naranai)
・อยู่ yuu(いる iru)
・ประเทศไทย prateet thai(タイtai)
・ทำไม tam mai(どうして doushite)
*意味 imi(ความหมาย kwaam maay)
*失う ushinau(หาย haay)
*意味を失う imi o ushinau(หายความหมาย≒ ไม่รู้จะต้อง~ทำไม)
*~そうになる ~sou ni naru(เกือบจะ guab ja~)

・แต่ tee(でも demo)
・ตอนนี้ toon nii(今 ima)
・พูด puud(話す hanasu)
・ภาษาไทย paasaa thai(タイ語 taigo)
・พูด ได้ puud dai(話せる hanaseru)
・ขนาดนี้ kanaad nii(ここまで koko made)
・ไม่อยาก mai yaak(~したくない ~shitaku nai)
・ทิ้ง ting(捨てる suteru)
*無駄にしたくない muda ni shitaku nai(ไม่อยากทิ้ง mai yaak ting)

*この先も konosaki mo(ต่อไปนี้ก็ too pai nii goo)
・อยาก yaak(~したい shitai)
・ทำงาน tam ngaan(働く hataraku)
・อยากทำงาน yaak tamngaan(働きたい hatarakitai)
・ใช้ chai(使う tsukau)
・ภาษาไทย paasaa thai(タイ語 taigo)
・ตลอดไป taload pai(ずっと zutto)

・และ le(そして soshite)
・ใน nai(中 naka)
・หัวใจ huwajai(心kokoro)
・ลึก luk(奥 oku)
・ยัง yang(まだ mada)
・รัก rak(好き suki/ 愛している aishiteiru)

⇐PREV / NEXT⇒