ที่สุดในโลก 世界で一番

【Tags】: 

〜ที่สุดในโลก
คุณสวยที่สุดในโลก

世界で一番〜
君は世界で一番きれいだ。

*ตัวอย่างนี้ใช้สำหรับผู้ชายบอกผู้หญิงค่ะ

【Vocab】: 

・คุณ khun(君 kimi/あなた anata)
・สวย swai(きれい kirei)
・ที่สุด thii sud(一番 ichiban)
・ใน nai (〜で 〜de/〜の中 no naka)
・โลก loog(世界 sekai/地球 chikyuu)

⇐PREV / NEXT⇒