(3) ความใฝ่ฝันที่ไปต่างประเทศ 海外への憧れ

【Tags】: 

กะทิเคยไปเที่ยวหลายประเทศ ไม่ใช่แค่ประเทศไทย เช่น เคนยา อินเดีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และอื่นๆ
โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กะทิรู้สึกประทับใจในความอบอุ่นของผู้คนและสภาพอากาศ เพราะกะทิเป็นคนที่เกลียดฤดูหนาว นี่คือความใฝ่ฝันของกะทิ และตอนนี้กะทิมีโอกาสที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเหมือนเป็นพรหมลิขิต
หลังจากที่กะทิมาประเทศไทย กะทิได้เจอหลายคนที่สนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่น และในตอนนี้กะทิมีความสุขทุกวันในการได้เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น

カティはタイの他にも、ケニアやインド、フィリピンやシンガポールなどいろんな国を旅しました。
特に東南アジアの人の温かさと気候に魅力を感じ、冬が大嫌いなカティにはあこがれの国でした。そして縁あって、今はタイで暮らしています。
タイに来てから日本に興味がある人がたくさんいることを知り、今では日本語の先生として毎日楽しく働いています。

 

【 ↓ ↓ Study More ♪ ٩( 'v' )و ↓ ↓ 】: 

กะทิเคยไปเที่ยวหลายประเทศ ไม่ใช่แค่ประเทศไทย เช่น เคนยา อินเดีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และอื่นๆ
Kathi khey pai thiaw laay pratheet maichai khæa pratheet thai chen khenyaa india filippin singkhapor læa wwnwwn

カティはタイの他にも、ケニアやインド、フィリピンやシンガポールなどいろんな国を旅しました。
Kati wa tai no hokanimo, keniya ya indo, filipin ya shingapooru nado ironnna kuni wo tabi shimashita.

【Vocab】: 

・เคย khey(〜したことがある 〜shitakoto ga aru)
・ไปเที่ยว pai thiaw(旅をする tabi wo suru)
・หลายประเทศ laay pratheet(≒いろんな国 ironna kuni)
・ไม่ใช่ maichai(〜ではない 〜de wa nai)
・แค่ khæa(〜だけ 〜dake)
*ไม่ใช่แค่(≒ 〜の他にも 〜no hoka nimo)
・ประเทศไทย pratheet thai(タイ tai)
・เช่น chen(例えば tatoeba)
・เคนยา khenyaa(ケニア kenia)
・อินเดีย india(インド Indo)
・ฟิลิปปินส์ filippin(フィリピン filipin)
・สิงคโปร์ singkhapor(シンガポール shingapooru)
・อื่นๆ wwnwwn(など 〜nado)

โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กะทิรู้สึกประทับใจในความอบอุ่นของผู้คนและสภาพอากาศ เพราะกะทิเป็นคนที่เกลียดฤดูหนาว นี่คือความใฝ่ฝันของกะทิ และตอนนี้กะทิมีโอกาสที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเหมือนเป็นพรหมลิขิต
dooy chapho eechia tawanoog chiang taii Kathi rusuk prathabjai nai khwam obun khong phukhon læa sap̣haap aakaat phro Kathi pen khon thii gliad rudu naaw nii khuu khwamfifan khong Kathi læa tonnii Kathi mii oogaat thii aasay yuu nai prathet Thai muan pen phromlikhit

特に東南アジアの人の温かさと気候に魅力を感じ、冬が大嫌いなカティにはあこがれの国でした。そして縁あって、今はタイで暮らしています。
toku ni tounanajia no hito no atatakasa to kikou ni miryoku wo kanji, fuyu ga daikirai na Kati niwa akogare no kuni deshita. soshite enn atte, ima wa Tai de kurashite imasu.

【Vocab】: 

・โดยเฉพาะ dooy chapho(特に tokuni)
・เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ eechia tawanoog chiang taii(東南アジア tounanajia)
・รู้สึกประทับใจ rusuk prathabjai(≒魅力を感じる miryoku wo kanjiru)
・ความอบอุ่น khwam obun(温かさ atatakasa)
・ของผู้คน khong phukhon(人の hito no)
・และ læa(〜と 〜to)
・สภาพอากาศ sap̣haap aakaat(気候 kikou)
・เพราะ phro(なぜなら nazenara)
・คน ที่ khon thii(〜な人 〜na hito)
・เกลียด gliad(大嫌い daikirai)
・ฤดูหนาว rudu naaw(冬 fuyu)
・ความใฝ่ฝัน khwamfifan(あこがれ akogare)
*国 kuni(ประเทศ pratheet)
・ตอนนี้ tonnii(今 ima)
・โอกาส oogaat(機会 kikai)
・อาศัยอยู่ aasay yuu(暮らす kurasu)
・เหมือน muan(〜のよう noyou)
・พรหมลิขิต phromlikit(運命 unmei)
*เหมือนพรหมลิขิต(≒縁あって en atte)

หลังจากที่กะทิมาประเทศไทย กะทิได้เจอหลายคนที่สนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่น และในตอนนี้กะทิมีความสุขทุกวันในการได้เป็นครูสอนภาษาญี่ปุ่น
langjaak thii Kathi maa prathet Thai Kathi dai jəə laay khon thii sonjai giaw gab yiipun læa nai tonnii Kathi mii khwamsuk thuk wan nai gaan dai pen khuruu sɔɔn phaasaa yiipun.

タイに来てから日本に興味がある人がたくさんいることを知り、今では日本語の先生として毎日楽しく働いています。
Tai ni kitekara nihon ni kyoumi ga aru hito ga takusan iru koto wo shiri, ima dewa nihongo no sensei toshite mainichi tanoshiku hataraite imasu.

【Vocab】: 

・หลังจาก langjaak (〜してから 〜shitekara)
・มา maa(来る kuru)
*หลังจากมา(来てから kitekara)
・เจอ jəə(会う au)
*知る shiru(รู้ ruuh)
・หลายคน laaykhon(人がたくさん hito ga takusan)
・สนใจ sojai(興味がある kyoumi ga aru)
・เกี่ยวกับ giaw gab(〜について 〜ni tsuite)
・ภาษาญี่ปุ่น phaasaa yiipun(日本語 nihongo)
・มีความสุข mii khwamsuk(≒楽しい tanoshii)
・ทุกวัน thukwan(毎日 mainichi)
・ครู khuruu(先生 sensei)
・สอน oshieru(教える oshieru)
*働く hataraku(ทำงาน tham ngaan)
*〜として ในการเป้น