บ๊วย 梅

【Tags】: 

เดือนมีนาคมแล้ว!! ที่ญี่ปุ่นบ๊วยกำลังบานค่ะ

もう三月!! 日本では梅が咲いています。
mou sangatsu!! nihon dewa ume ga saiteimasu.

【Vocab】: 

・เดือน มีนาคม ドゥアン ミーナーコム(三月 sangatsu)
・แล้ว レーオ(もう mou)
・ที่ ญี่ปุ่น ティー イープン(日本では nihon dewa)
・บ๊วย ブワイ(梅 ume)
・กำลัง ガムラン(〜している 〜shiteiru)
・บาน バーン(咲く saku)

⇐PREV / NEXT⇒