บ้านจิมทอมป์สัน ジムトンプソンの家

【Tags】: 

พ่อแม่ของกะทิมาเที่ยวไทยเป็นครั้งแรก
両親が初めてタイに来ました。
りょうしん が はじめて タイ に きました。

โรงแรมอยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สัน เลยเดินเข้าไปชมค่ะ
ホテルがたまたまジムトンプソンの家から近かったので見に行きました。
ホテル が たまたま ジムトンプソン の いえ から ちかかった ので み に いきました。

ที่นี่จะสะสมศิลปะโบราณจากทั่วเอเซียในบ้านเรือนไทย
ここではアジア各地の古美術品がタイの伝統家屋にコレクションされています。
ここ では アジア かくち の こびじゅつひん が タイ の でんとう かおく に コレクション されています。

มีมัคคุเทศก์ภาษาญี่ปุ่นที่เป็นคนไทยอธิบายเป็นสำเนียงน่ารักๆด้วย
かわいい独特の発音で説明してくれるタイ人の日本語ガイドさんもいて、
かわいい どくとく の はつおん で せつめい して くれる タイじん の にほんご ガイドさん もいて、

ได้เรียนรู้ความเป็นมาที่น่าสนใจมากกับของแต่ละชิ้น
それぞれの美術品の興味深い背景を知る事ができました。
それぞれ の びじゅつひん の きょうみぶかい はいけい を しること が できました。

รู้สึกเหมือนมาเข้าร่วมใน Mystery Tour เพื่อหาขุมทรัพย์ ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ
宝探しにミステリーツアーに参加した気分になり、とてもワクワクしました。
たからさがし に ミステリーツアー に さんか した きぶんに なり、とても ワクワクしました。

 

【Vocab】: 

・พ่อ แม่ poo mee(両親 ryoushin)
・ของ kong(〜の 〜no)
・มา maa(来る kuru)
・เที่ยว tiao(旅行する ryokou suru)
・ไทย thai(タイ tai)
・เป็น ครั้งแรก pen rang reeg(初めて hajimete)

・โรงแรม rong reem(ホテル hoteru)
*たまたま tamama(เป็นบังเอิญ dooy bangəən)
・อยู่ yuu(ある aru)
・ใกล้ glay(近い chikai)
・กับ gap(〜と 〜to)
・พิพิธภัณฑ์ pipitapan(ミュージアム myuujiamu)
・บ้าน baan(家 ie)
・เลย ləəy(〜なので 〜nanode)
・เดิน dəən(歩く aruku)
・เข้า kao(入る hairu)
・ไป pai(行く …)
・ชม chom(鑑賞する kanshou suru)

・ที่นี่ tii nii(ここ koko)
・สะสม sa som(集める atsumeru)
*コレクション korekushon(สิ่งที่สะสมไว้)
・ศิลปะ โบราณ sinlapa booraan(古美術品 kobijutsuhin)
・จาก jaag(から kara)
・ทั่ว เอเซีย tuwa ezia(アジア各地 ajia kakuchi)
・ใน nai(〜の中 〜no naka)
・บ้านเรือนไทย baan ruan thai(タイの伝統家屋 tai no dentou kaoku)

・มี mii(いる iru)
・มัคคุเทศก์ mak kuteet(ガイドさん gaidosan)
・ภาษาญี่ปุ่น paasaa yiipun(日本語 nihongo)
・ที่เป็น tii pen(〜である 〜de aru)
・คนไทย khon thai(タイ人 tai jin)
・อธิบาย atibaay(説明する setsumei suru)
・เป็น pen(〜で 〜de)
・สำเนียง samniang(発音 hatsuon)
・น่ารัก naarak(かわいい kawaii)
*独特な dokutoku na(original /แปลกๆ)
・ด้วย duway(〜も 〜mo)

・ได้ dai(〜できる 〜dekiru)
・เรียนรู้ rian ruu(知る shiru)
・ความเป็นมา kwaam pen maa(背景 haikei)
・น่าสนใจ naa sonjai(興味深い kyoumi bukai)
・มาก maak(とても totemo)
・ของ kong(物 mono)
・แต่ละ tee la(それぞれの sorezore no)
・ชิ้น chin(小さい塊の類別詞)

・รู้สึก เหมือน ruusuk muan(〜のような気分になる 〜no youna kibun ni naru)
・เข้าร่วม kao ruwam(参加する sanka suru)
・เพื่อ pua(〜のために 〜no tame ni)
・ล่าขุมทรัพย์ laa kum sap(宝探し takara sagashi)
・ตื่นเต้น tɯɯn ten(ワクワクする wakuwaku suru)

⇐PREV / NEXT⇒