ผอมลงมาก めっちゃ痩せた

【Tags】: 

กะทิผอมลงมากหลังจากอยู่ที่เมืองไทยค่ะ

カティはタイに来てからとても痩せました。
Kati wa Tai ni kitekara totemo yasemashita.

【Vocab】: 

・ผอมลง ポームロング(痩せる yaseru)
・มาก マーク(とても totemo)
・หลังจาก ランジャーグ(〜してから 〜shitekara)
・อยู่ ที่ ユー ティー(〜に住む 〜ni sumu)
・เมืองไทย ムアンタイ(タイ tai)
*来る kuru(มา マー)
*ผอม ポーム(痩せた yaseta)
*อ้วน ウワン(太った futotta)

⇐PREV / NEXT⇒