ความสามารถพิเศษ 特技

【Tags】: 

กะทิตีกลองได้ค่ะ แล้วความสามารถพิเศษของคุณล่ะคะ?

カティはドラムが叩けます。あなたの特技は何ですか?
Kati wa doramu

【Vocab】: 

・ตี ティー(叩く tataku)
・กลอง グローング(ドラム doramu)
・〜ได้ 〜ダーイ(〜できる 〜dekiru)
・ความสามารถพิเศษ クワームサマーッピッセー(特技 tokugi)
・ของคุณ コンクン(あなたの anatano)
*何ですか nandesuka(อะไร アライ)

⇐PREV / NEXT⇒