มีเบอร์ Mไหมครับ Mサイズはありますか?

【Tags】: 

ใหญ่เกินไป/เล็กเกินไป
มีเบอร์ Mไหมครับ?

大きすぎる/小さすぎる
M サイズはありますか?

【Vocab】: 

・ใหญ่ ヤイ(大きい ookii)
・เล็ก レッ(グ) (小さい chiisai)
・เกินไป グェーンパイ (〜すぎる 〜sugiru)
・มี ミー (ある aru)
・เบอร์ ブァー(番号 bangou)
・ไหม マイ(〜か? 〜ka?)

⇐PREV / NEXT⇒