งานเลี้ยงของสาวๆญี่ปุ่น 奇跡の女子会

【Tags】: 

ได้จัดงานเลี้ยงของสาวๆญี่ปุ่น! ที่ประเทศไทยกะทิไม่เคยมีเพื่อนสนิทกัน แต่ครั้งนี้ได้คุยเรื่องต่างๆอย่างละเอียดมากกับคนญี่ปุ่นดว้ยกัน ทำให้รู้สึกสนุกจนลืมเวลาเลยค่ะ (ノ*'ω'*)ノ~~~♥
dai jad ngaan liang kong saao saao Yiipun ka! tii prateet Thai Kati mai kəəy mii puan sanit gan tee krang nii dai kui ruang taang taang yaang laiad maak gap kon Yiipun duway gan tam hai ruusuk sanuk jon luum weelaa ləəy ka

日本人女子会をしました!私は今までずっと親しい友達がタイにいなかったので、同じ日本人同士であらゆる深い話ができて、時間を忘れるほど楽しめました。
にほんじん じょしかい を しました!わたし は いままで ずっと したしい と もだち が タイ に いなかった ので、おなじ にほんじん どうし で あらゆる ふかい はなし が できて、じかん を わすれる ほど たのしめました。

【Vocab】: 

・ได้ daai(〜する事ができた 動詞の過去形に使用)
・จัดงาน jad ngaan(開催します shimasu/します shimasu)
・งานเลี้ยง ngaan liang(パーティー paathii / 〜会 〜kai)
・ของ koong(〜の 〜no)
・สาวๆ saao saao(女子 joshi)
・ญี่ปุ่น Yiipun(日本 nihon)
*女子会 joshikai (การรวมตัวกินข้าวเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น)

・ที่ tii(〜に 〜ni)
・ประเทศไทย prateet Thai(タイ tai)
・ไม่เคย mai kəəy(〜た事がない 〜ta koto ganai)
・มี mii(いる iru)→ไม่มี mai mii(いない inai)
*今まで ima made(ที่ผ่านมา tii paan maa)
*ずっと zutto(ตลอด taload)
*今までずっと~いない ไม่เคยมีมาาตลอด
・เพื่อน puan(友達 tomodachi)
・สนิทกัน sanit gan(親しい shitashii)

・แต่ tee(〜ですが 〜desga)
・ครั้งนี้ krangnii(今回 konkai)
・คุย kui(話す hanasu)
・เรื่อง ruang(話 hanashi)
・ต่างๆ taang taang(あらゆる arayuru)
・อย่าง ละเอียด yaang laiad(細かい komakai)
*深い fukai(ลึก luk)
・เรื่องละเอียด(深い話 fukai hanashi)
・มาก maak(とても totemo)

・กับ gap(〜と 〜to)
・คนญี่ปุ่น kon Yiipun(日本人 nihonjin)
・ดว้ยกัน duway gan(同士 doushi (ซึ่งกันและกัน))
*同じ onaji(เหมือนกัน muan gan)

・ทำให้ tam hai(〜させる 〜saseru)
・รู้สึก ruusuk(感じる kanjiru)
・สนุก sanuk(楽しい tanoshii)
・จน jon(〜ほど 〜hodo)
・ลืม luum(忘れる wasureru)
・เวลา weelaa(時間 jikan)

⇐PREV / NEXT⇒